POCZTA    |   
  • Polski
 

Zasady wynajmu maszyn wieloczynnościowych, maszyn typu ciężkiego oraz innych pojazdów kolejowych i drogowych od Zakładu Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o.o.


1. Wynajmujący – Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o..
2. Najemca – podmiot gospodarczy najmujący od Wynajmującego maszynę.
3. Budowa – lokalizacja robót Najemcy.
4. Uzgadnianie dotyczące wynajmu maszyn z ramienia Wynajmującego prowadzi Dział Przygotowania Produkcji tel. (61) 6333109, fax. (61) 6333276, e-mail: npp@zrk-dom.com.pl;
5. Wynajem maszyn następuje na min. 5 h dziennie:


 1. 1) Najemca zostanie obciążony kosztami za minimum 5 godzin dziennie, także w przypadku gdy w raportach pracy sprzętu, zostanie wykazana i potwierdzona przez Najemcę mniejsza ilość godzin,
 2. 2) w przypadku kiedy czas wynajmu przekroczy 5 godzin dziennie, Najemca zostanie obciążony rzeczywistą ilością godzin,
 3. 3) odstąpienie od wymogu wynajmu maszyny na min. 5h, jest możliwe wyłącznie w uzgodnieniu z Wynajmującym i tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 4. 4) czas wynajmu dobowego nie może przekroczyć 12 godzin.
 5. 5) Do czasu wynajmu o którym mowa w pkt. 4, nie wlicza się czasu jazdy transportowej, o której mowa w pkt. 14, ppkt. 1.

6. Maszyny będące przedmiotem najmu, są wynajmowane wraz z odpowiednio wyszkoloną i przygotowaną obsługą etatową Wynajmującego – bez obsługi geodezyjnej.
7. Najmujący jest zobowiązany do przygotowania toru do pracy maszyny będącej przedmiotem najmu (demontaż i montaż urządzeń w torze, przygotowanie toru do podbicia, wyłączenie napięcia w sieci trakcyjnej itp.)
8. Cena jednostkowa wynajmu maszyny określona w ofercie – cenniku wynajmu maszyn zawiera koszty paliwa.
9. W przypadku wystąpienia konieczności pracy maszyn w nocy, sobotę, niedzielę i święta, koszt jednostkowy wynajmu netto, zostanie zwiększony współczynnikiem 1,30.
10. Zwiększenie kosztu jednostkowego wynajmu, o którym mowa w pkt.9, dotyczy wyłącznie pracy maszyn od 1 godziny pracy maszyny w nocy, sobotę, niedzielę i święta.
11. Maszyny będące przedmiotem wynajmu, są wyposażone we wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne.
12. W przypadku wynajmu maszyn na dłuższy okres czasu, gdy konieczne będzie uzupełnienie paliwa, Najemca jest zobowiązany własnym staraniem dostarczyć paliwo w ilości wymaganej do zakończenia wynajmu, w sposób zapewniający zachowanie ciągłości pracy maszyny.
13. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w pkt. 12, Najemca wspólnie z przedstawicielem Wynajmującego – (operatorem maszyny) w dniu zakończenia najmu, sporządzają pisemne potwierdzenie ilości przekazanego paliwa wraz z kserokopią oryginału faktury za zakupione przez Najemcę paliwo, na podstawie którego Najemca wystawi refakturę, na wartość dostarczonego paliwa.
14. Na całkowitą cenę wynajmu składać się będzie, koszt:

 1. 1) jazdy transportowej – dojazdu z bazy lub miejsca aktualnego postoju – pracy maszyny, na miejsce robót Najemcy i z powrotem do bazy Wynajmującego lub na poprzednią lokalizację robót Wynajmującego,
 2. 2) pracy manewrowej po przejeździe maszyny na miejsce budowy, a związanej z odstawieniem i zabezpieczeniem maszyny i wagonów obsługi,
 3. 3) przygotowania maszyny do pracy i zjazdu,
 4. 4) pracy efektywnej,
 5. 5) dojazdów i zjazdów maszyny na miejscu budowy,
 6. 6) przebywania maszyny w dyspozycji Najemcy, w tym m.in. z powodu przerw technologicznych, złych warunków atmosferycznych, braku frontu robót , nie przygotowania miejsca robót zgodnie z pkt 7 itp.

15. Jazda transportowa – przeprowadzanie maszyn:

 1. 1) opłaty za jazdę transportową maszyn, będą naliczane w oparciu o cenę wskazaną w ofercie.

16. Stawki za wynajem maszyn:

 1. 1) praca manewrowa po przejeździe maszyny na miejsce budowy, a związana z odstawieniem i zabezpieczeniem maszyny i wagonów obsługi oraz praca efektywna – w tym dojazdy i zjazdy maszyny na miejscu budowy – obciążenie wg stawki jak za pracę efektywną,
 2. 2) przygotowanie maszyny do pracy i zjazdu – obciążenie wg stawki jak za pracę efektywną
 3. 3) przebywanie maszyny wraz z obsługą operatorską w dyspozycji Najemcy – obciążenie wg stawki jak za pracę efektywną

17. W przypadku przyjęcia warunków oferty Najemca zobowiązany jest do wystawienia zlecenia a następnie dokonania przedpłaty w wysokości 50 % wartości minimalnej kwoty za pracę sprzętu ( bez dojazdów), ponadto przy każdorazowym wynajmie sprzętu obowiązują także pozostałe warunki wynajmu maszyn
18. Za koordynację czynności związanych z dostarczeniem maszyny na budowę i odbiorem z budowy, odpowiedzialnym będzie Wynajmujący – osoba wskazana w ofercie.
19. Koordynatorem pracy maszyny na budowie, będzie Najemca.
20. Najemca na własny koszt zapewnia pracownikom Wynajmującego: dostęp do WC, wody, energii elektrycznej, dojazd z/do miejsca robót, a także zabezpiecza na własny koszt tory do odstawienia wagonów i maszyn Wynajmującego. W szczególnych przypadkach, gdy nie ma możliwości zakwaterowania pracowników Wynajmującego w wagonach techniczno – gospodarczych Wynajmującego, Najemca na własny koszt zapewnia zakwaterowanie spełniające ww. warunki socjalne.
21. Najemca na własny koszt zapewnia dozorowanie maszyn po zakończeniu pracy.
22. Wynajmujący w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do przedstawienia indywidualnej oferty, w odstępstwie od niniejszych zasad wynajmu, obowiązującego w Spółce cennika wynajmu maszyn oraz taryfy towarowej.
23. Najemca względem obsługi operatorskiej jest zobowiązany do przestrzegania kodeksu pracy.
24. Najemca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z realizacji umowy – zamówienia wynajmu maszyn.
25. Najemca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego dokonać potrącenia swoich wierzytelności wobec Wynajmującego z jakiegokolwiek tytułu z wierzytelnościami Wynajmującego wynikającymi z realizacji umowy – zamówienia wynajmu maszyn.
26. Niniejsze zasady wynajmu, obowiązują od 01 czerwca 2016r.


Uwaga: Niniejsze zasady wynajmu Najemca potwierdza pisemnie i przesyła na adres Wynajmującego na adres e-mail: sekretariat@zrk-dom.com.pl lub nr fax: (61) 6333659 oraz listem poleconym.


Zasady wynajmu maszyn wieloczynnościowych – plik PDF do pobrania i podpisania