POCZTA    |   
  • Polski
 

Roboty branży torowej wraz z wycinką drzew w ramach zadania:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na przebudowę układu torowego na stacji Szczecin Gumieńce w rejonie okręgu nastawczego Gm1 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 408 i 409 Szczecin Główny – Granica państwa (Tantow)”


Termin ogłoszenia: 05.07.2018r.
Termin złożenia ofert: 12.07.2018r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 12.07.2018r. godz. 13:00


Ogłoszenie
SIWZ
Zał. 1 RCO
Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 4 Wzór umowy
Zał. 5 PFU LK408 i 409
Zał. 6 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania
Zał. 7 Formularz oferty
Zał. 8 Wykaz narzędzi
Zał. 9 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do spawania szyn termitem


Informacje o wynikach postępowania


Roboty branży energetyki trakcyjnej
w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na przebudowę układu torowego na stacji Szczecin Gumieńce w rejonie okręgu nastawczego Gm1 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 408 i 409 Szczecin Główny – Granica państwa (Tantow)”


Termin składania ofert: 10.07.2018r godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 10.07.2018r. godz. 13:00


Ogłoszenie
SIWZ
Zał. 1 RCO
Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 4 Wzór umowy
Zał. 5 PFU LK408 i 409
Zał. 6 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania
Zał. 7 Formularz oferty
Zał. 8 Wykaz narzędzi


Informacja o wynikach postępowania


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego pn. „Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynkach Centrali Spółki w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4”

Warunki postępowania zostały określone w SIWZ i OPZ zamieszczonych na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
Postępowanie prowadzone jest według „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”, który znajduje się na ww. stronie w zakładce ”O nas”.

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na dostawę i montaż ww. urządzeń.


Odpowiedzi na pytania Wykonawców


SIWZ
OPZ
Załącznik nr 4
Załącznik nr 3
Załącznik nr 5


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego
pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowej palownicy dwudrogowej”
Warunki postępowania zostały określone w SIWZ i OPZ zamieszczonych na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
„Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” na ww. stronie w zakładce ”O nas”.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na dostawę ww. urządzenia.


Modyfikacja nr 1


SIWZ+OPZ_palownica
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4_modyfikacja
Załącznik nr 5


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Wykonanie robót w zakresie remontu wiaduktu kolejowego położonego na linii nr 014 Łódź Kaliska – Tuplice w km 341,608 w m. Żagań oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami geodezyjnymi niwelety toru”
Data publikacji ogłoszenia: 05.06.2018r
Termin złożenia ofert: do godz. 10.00 dnia 12.06.2018r
Termin otwarcia ofert: godz. 10.15 dnia 12.06.2018r


OGŁOSZENIE
SIWZ
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania
Załącznik nr 6 – wzór umowy
Rozbicie Ceny Ofertowej
Projekt wykonawczy.zip.001
Projekt wykonawczy.zip.002
Projekt wykonawczy.zip.003

Informacja o wynikach postęopowania


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego
pn. „Zakup i dostawa do stacji kolejowej Czeremcha Tłucznia ”
Warunki postępowania zostały określone w SIWZ zamieszczonym na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
„Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” na ww. stronie w zakładce ”O nas”.
Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na dostawę ww. tłucznia.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania zakupowego „na zakup tłucznia kolejowego w ilości 35 tyś. t wraz z dostawą i rozładunkiem do stacji PKP Czeremcha”


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego
pn. „Zakup i dostawa do stacji kolejowej Czeremcha Szyn 49E1 a 120 ”
Warunki postępowania zostały określone w SIWZ zamieszczonym na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
„Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” na ww. stronie w zakładce ”O nas”.
Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na dostawę ww. szyn


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania zakupowego „na zakup wraz z dostawą szyn kolejowych 49E1 A120m R260 wraz z dostawą do stacji PKP Czeremcha”


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego
pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego urządzenia do układania rozjazdów i torów”
Warunki postępowania zostały określone w SIWZ i OPZ zamieszczonych na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
„Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” na ww. stronie w zakładce ”O nas”.

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na dostawę ww. urządzenia.

SIWZ + OPZ OWR
Modyfikacja SIWZ nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6


Odpowiedzi na pytania


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn.
Roboty branży torowej w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 Kutno – Brodnica tor nr I na odcinku st. Sierakówek i szlak Sierakówek – Gostynin w km 20,734 – 28,080, wraz z robotami towarzyszącymi.” Oraz zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 Kutno – Brodnica na odcinku st. Strzelce Kujawskie i szlak Strzelce Kujawskie – Sierakówek w km 13,512 – 19,880 z naprawą obiektów inżynieryjnych, przejazdów kolejowo drogowych i robotami towarzyszącymi.”

Informacja o zmianie w SIWZ

Ogłoszenie
SIWZ
Zał. 1 RCO
Zał. 2 RCO
Zał. 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 5 Wzór umowy
Zał. 6 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania

Data publikacji ogłoszenia: 17.04.2018r
Termin złożenia ofert: do godz. 10.00 dnia 23.04.2018r
Termin otwarcia ofert: godz. 12.00 dnia 23.04.2018r


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn.
Wymiana nawierzchni mostu kolejowego w km 47,621 linii nr 33 w ramach zadania pn: „ MODERNIZACJA NAWIERZCHNI (ZMIANA TYPU NAWIERZCHNI Z S49 NA S60E1) NA MOSTOWNICACH DREWNIANYCH LINII KOLEJOWEJ NR 33 KUTNO – BRODNICA
W KM 47,621 WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ”

SIWZ
Ogłoszenie
Zał. 1 RCO

Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 4 Wzór umowy
Zał. 5 Projekt Wykonawczy

Zał 6 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania

Data publikacji ogłoszenia: 13.04.2018r
Termin złożenia ofert: do godz. 10.00 dnia 23.04.2018r
Termin otwarcia ofert: godz. 12.00 dnia 23.04.2018r


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn.
„Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 43 na odc. Czeremcha – Wysokolitowsk wraz ze stacją Czeremcha w ramach zadania: „Likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych i wykonanie robót uzupełniających na liniach 31, 32 i 43 wraz ze stacją Czeremcha realizowanego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej””

Informacja o zmianie w SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – PFU

Załącznik nr 2 – RCO

Załącznik nr 3 – Ośwadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowani…

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Data publikacji ogłoszenia: 11.04.2018r
Termin złożenia ofert: do godz. 12.00 dnia 18.04.2018r
Termin otwarcia ofert: godz. 8.00 dnia 19.04.2018rOgłoszenie o wynikach postępowania zakupowego


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie i sprzedaż fabrycznie nowych:
• Podbijarki torowej
• Podbijarki uniwersalnej rozjazdowo-torowej.

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na dostawę ww. maszyn


Informacja o wyniku postępowania


SIWZ + OPZ
Załącznik nr 2.1 torowa
Załącznik nr 2.2 rozjazdowo-torowa
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7


Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedź na pytanie wykonawców


Tymczasowe oznakowanie przejazdów kolejowych w ramach zadania pn: WYKONANIE ROBÓT WYPRZEDZAJĄCYCH NA ODCINKU SŁONICE – SZCZECIN DĄBIE OD KM 128,680 DO KM 195,170 W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E 59 NA ODCINKU POZNAŃ GŁÓWNY – SZCZECIN DĄBIE”Powiadomienie„Oznakowanie przejazdów kolejowych w ramach zadania pn: WYKONANIE ROBÓT WYPRZEDZAJĄCYCH NA ODCINKU SŁONICE – SZCZECIN DĄBIE OD KM 128,680 DO KM 195,170 W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E 59 NA ODCINKU POZNAŃ GŁÓWNY – SZCZECIN DĄBIE”


Zawiadomienie


Nazwa zamówienia:

„Oznakowanie przejazdów kolejowych w ramach zadania pn: WYKONANIE ROBÓT WYPRZEDZAJĄCYCH NA ODCINKU SŁONICE – SZCZECIN DĄBIE OD KM 128,680 DO KM 195,170 W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E 59 NA ODCINKU POZNAŃ GŁÓWNY – SZCZECIN DĄBIE””

 

Opis Zamówienia:

1. Oznakowanie przejazdów kolejowych zlokalizowanych w ciągu linii kolejowej 351 na odcinku Słonice – Szczecin Dąbie od km 128,680 do 195,170
W skład wchodzą niżej wymienione roboty:

a). Oznakowanie przejazdów kolejowych w ciągu linii kolejowej nr 351 na odcinku Słonice – Szczecin Dąbie na postawie udostępnionych projektów oznakowania przejazdów. Szczegółowe informacje co do ilości przejazdów do oznakowania znajdują się w tabelce zamieszczonej w SIWZ a w tym (kilometr, stacja/szlak, tor stacyjny/szlakowy, kategoria przejazdu,ilość torów, nawierzchnia)
b). Powiadomienie odpowiednich służb o zamknięciu danego przejazdu kolejowego
2. Wykonawca zostanie poinformowany o lokalizacji przejazdu kolejowego przeznaczonego do oznakowania najpóźniej 7 dni przed terminem oznakowania przejazdu.
3. Projekty oznakowania przejazdów kolejowych dołączono do SIWZ

 

Data publikacji 19 czerwca 2017.

 

Termin składania ofert – 3 lipca 2017 do godz. 15.00

 

Termin otwarcia ofert – 4 lipca 2017 godz. 9.00

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 RCO

Zał 3. Wzór umowy.pdf

Zał 4a. Przejazd Ziemomyśl A (I) – km 142,687

Zał 4b. Przejazd Gostyczyn – km 136,639

Zał 4c. Przejazd Strzebielewo Pyrzyckie– km 163,057

Zał 4d. Przejazd Witkowo Pierwsze-Agrofirma– km 166,297

Zał 4e. Przejazd Witkowo Drugie– km 168,202

Zał 4f. Przejazd Grzędzice– km 178,013

Zał 4g. Przejazd Miedwiecko– km 181,288

Zał 4h. Przejazd Reptowo – km 184,272


Dotyczy:
Obsługa pomocnicza przy pociągu PUN przy wymianie nawierzchnii w torze nr 1 i 2 linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Dąbie na odcinku Słonice – Szczecin Dąbie w ramach zadania pn: WYKONANIE ROBÓT WYPRZEDZAJĄCYCH NA ODCINKU SŁONICE – SZCZECIN DĄBIE OD KM 128,680 DO KM 195,170 W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E 59 NA ODCINKU POZNAŃ GŁÓWNY – SZCZECIN DĄBIE”


PowiadomienieOpublikowano: 8 czerwca 2017 godz. 12:00


Nazwa zamówienia:
„Obsługa pomocnicza przy pociągu PUN przy wymianie nawierzchnii w torze
nr 1 i 2 linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Dąbie na odcinku Słonice – Szczecin Dąbie w ramach zadania pn: WYKONANIE ROBÓT WYPRZEDZAJĄCYCH NA ODCINKU SŁONICE – SZCZECIN DĄBIE OD KM 128,680 DO KM 195,170 W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E 59 NA ODCINKU POZNAŃ GŁÓWNY – SZCZECIN DĄBIE””
Opis Zamówienia:
1. Obsługa niezbędna do prawidłowej pracy pociągu PUN:
– na linii 351 na odcinku Słonice – Szczecin Dąbie w torze nr 1 i 2 w km od 128,680 do 195,170 łacznie 100 km
W skład wchodzą niżej wymienione roboty:

  • a) Rozkręcanie z elementów przytwierdzenia szyn typu „K” około 36 kmt i
   odpięcie z elementów przytwierdzenia sprężystego szyn typu „”SB”” około 64 kmt
   z pozostawieniem co 20 przytwierdzonego podkładu zapewniające dzienny front robót dla pociągu PUN. – ok. 1,200 kmt. Rozładunek odkręconych elementów przytwierdzenia z toru, transport do jednego z miejsc składowania materiałów – stacje przyległe do szlaku: Słonice, Choszczno, Dolice, Kolin, Reptowo, Stargard po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym
  • b) Przygotowanie miejsca zabudowy i wybudowy pociągu PUN. Osobne zabudowy dla toru nr 1 i 2 oraz około 40 kompletów (zabudowa, wybudowa) – Praca pociągu PUN tylko na torach szlakowych z wyłączeniem stacji oraz z przejazdów kolejowych z nawierzchnią typu Mirosław Ujski.
  • c)Praca na składzie – zdejmowanie i zakładanie kantówek
  • d)Zakładanie przekładek podszynowych – praca pod pociągiem PUN
  • e) Zapięcie nowo wybudowanych torów UIC60 przytwierdzeniem SB4
  • f) Transport zdemontowanych zlączek do miejsca składowania materiałów wskazanym w SIWZ po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym.

Oraz inne roboty nie wymienione powyżej a niezbędne do prawidłowej pracy pociągu PUN
Data publikacji 16 maja 2017.

Termin otwarcia ofert – 2 czerwca 2017 godz. 9:00.
Ogłoszenie 16052017

Załącznik nr 3 Wzór umowy o Podwykonastwo

SIWZ
Załącznik nr 1 RCO


Praktyka w Zakładzie Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.   to dobry wstęp do Twojej kariery zawodowej.

 

Nasza Spółka działa na terenie całej Polski, zatrudnia najlepszych fachowców, którzy posiadają długoletnie doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania najtrudniejszych technologicznie robót torowych.

 

Informacje o praktykach