POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
„na przewóz wraz z rozładunkiem kruszyw łamanych w ilości 300.000 t wraz z prawem opcji”.


SIWZ
Formularz cenowy przewozy
Oświadczenie o spełnianiu warunków


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Na zakup wraz z dostawą podkładów drewnianych i podrozjazdnic drewnianych w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2019”


SIWZ
Załącznik nr 1
Zał 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego pn. „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dwudrogowego do regulacji sieci trakcyjnej”
Warunki postępowania zostały określone w SIWZ i OPZ zamieszczonych na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
„Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” na ww. stronie w zakładce ”O nas”.
Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na dostawę ww. pojazdu.


SIWZ
OPZ
Załączniki nr 2,3,4 i 5


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego pn. „Dostawa fabrycznie nowych pojazdów samochodowych:

  1. Zadanie nr 1 – pojazdy o nadwoziu kombi VAN 5 osobowy,
  2. Zadanie nr 2 – pojazdy o nadwoziu kombi VAN 7 osobowy.”Warunki postępowania zostały określone w SIWZ i OPZ zamieszczonych na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
Postępowanie prowadzone jest według „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”, który znajduje się na ww. stronie w zakładce ”O nas”.
Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na dostawy objęte przedmiotowym postępowaniem.


UWAGA.Zmiana terminu


Modyfikacja SIWZ+OPZ nr 2
Załącznik nr 3 Formularz techniczny_mod


SIWZ
OPZ+załączniki
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Formularz techniczny
Załącznik nr 4


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „„Na zakup wraz z dostawą geosyntetyków w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2019”.


SIWZ
Oswiadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 1 Formularz cenowy


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 (dalej: „Zamawiający”) zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Na zakup wraz z dostawą rozjazdów i części rozjazdowych w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2019

SIWZ
Formularz cenowy_rozjazdy i części
Oswiadczenie o spełnianiu warunkówZakład Robót Komunikacyjnych ZRK-DOM w Poznaniu Sp z o.o zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w terminie od 02.11.2018 do 31.12.2019r.

SIWZ

zał 2: oświadczenie o spełnianiu warunków
zał 1: formularz cenowy


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 (dalej: „Zamawiający”) zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1, §14 oraz § 17 „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”  oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zrk-dom.com.pl .

 

SIWZ

Załącznik nr 1 Akcesoria nawierzchniowe

Załącznik nr 2 oswiadczenie o spełnianiu warunków


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 (dalej: „Zamawiający”) zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1, §14 oraz § 17 „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zrk-dom.com.pl .

 

 

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz cenowy

zał 2 oswiadczenie o spełnianiu warunków

 


Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp z o.o ( Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup części zamiennych do samochodóww latach 2019 – 2020 roku. Postępowanie przeprowadzone zostaje w oparciu o zapytanie o cenę z negocjacją zgodnie z regulaminem udzielania zamówień przez Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. na roboty budowlane, usługi i dostawy.


Zapytanie ofertowe
Zestawienie aut


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego dotyczącego: „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Zakładzie Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. wraz z dostawą niezbędnego sprzętu”.


SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ


Data publikacji ogłoszenia: 14.08.2018r
Termin złożenia ofert: do godz. 12.00 dnia 27.08.2018r
Termin otwarcia ofert: godz. 9.00 dnia 28.08.2018r


Informacja o wyborze


Obsługa niezbędna do prawidłowej pracy pociągu PUN wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: „Kompleksowa wymiana nawierzchni na linii nr 403 Piła Północ – Ulikowo – ETAP II w km 82,950 – 88,860 odcinek Żółwino – Recz Pomorski, w km 91,800 – 92,730 odcinek Recz Pomorski – Sokoliniec, w km 107,826 – 109,638 odcinek Tarnowo Pomorskie – Sulino, w km 111,025 – 113,875 odcinek Sulino – Barzkowice”


Ogłoszenie o postępowaniu
SIWZ
Załącznik nr 1 (XLS)
Załącznik nr 1 (PDF)
Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 4 Wzór umowy
Zał. 5 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania
Zał. 6 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania


Termin składania ofert: 10.08.2018. godzina 12:00
Termin otwarcia ofert: 10.08.2018 godzina 13:00


Wyniki Postępowania


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego pn. „Rozbudowa pomieszczeń biurowych w Centrali Spółki w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4”.

Warunki postępowania zostały określone w SIWZ i Dokumentacji projektowej zamieszczonych na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
Postępowanie prowadzone jest według „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”, który znajduje się na ww. stronie w zakładce ”O nas”.

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotowym postępowaniem.

 

SIWZ

Dokumentacja projektowa


Informacja o wyniku postępowania


Roboty branży torowej wraz z wycinką drzew w ramach zadania:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na przebudowę układu torowego na stacji Szczecin Gumieńce w rejonie okręgu nastawczego Gm1 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 408 i 409 Szczecin Główny – Granica państwa (Tantow)”


Termin ogłoszenia: 05.07.2018r.
Termin złożenia ofert: 12.07.2018r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 12.07.2018r. godz. 13:00


Ogłoszenie
SIWZ
Zał. 1 RCO
Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 4 Wzór umowy
Zał. 5 PFU LK408 i 409
Zał. 6 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania
Zał. 7 Formularz oferty
Zał. 8 Wykaz narzędzi
Zał. 9 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do spawania szyn termitem


Informacje o wynikach postępowania


Roboty branży energetyki trakcyjnej
w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na przebudowę układu torowego na stacji Szczecin Gumieńce w rejonie okręgu nastawczego Gm1 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 408 i 409 Szczecin Główny – Granica państwa (Tantow)”


Termin składania ofert: 10.07.2018r godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 10.07.2018r. godz. 13:00


Ogłoszenie
SIWZ
Zał. 1 RCO
Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 4 Wzór umowy
Zał. 5 PFU LK408 i 409
Zał. 6 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania
Zał. 7 Formularz oferty
Zał. 8 Wykaz narzędzi


Informacja o wynikach postępowania


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego
pn. „Zakup i dostawa do stacji kolejowej Czeremcha Tłucznia ”
Warunki postępowania zostały określone w SIWZ zamieszczonym na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
„Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” na ww. stronie w zakładce ”O nas”.
Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na dostawę ww. tłucznia.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania zakupowego „na zakup tłucznia kolejowego w ilości 35 tyś. t wraz z dostawą i rozładunkiem do stacji PKP Czeremcha”


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego
pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego urządzenia do układania rozjazdów i torów”
Warunki postępowania zostały określone w SIWZ i OPZ zamieszczonych na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
„Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” na ww. stronie w zakładce ”O nas”.

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na dostawę ww. urządzenia.

SIWZ + OPZ OWR
Modyfikacja SIWZ nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6


Odpowiedzi na pytania


Praktyka w Zakładzie Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.   to dobry wstęp do Twojej kariery zawodowej.

 

Nasza Spółka działa na terenie całej Polski, zatrudnia najlepszych fachowców, którzy posiadają długoletnie doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania najtrudniejszych technologicznie robót torowych.

 

Informacje o praktykach