POCZTA    |   
    • Polski
 

Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn.
Wymiana nawierzchni mostu kolejowego w km 47,621 linii nr 33 w ramach zadania pn: „ MODERNIZACJA NAWIERZCHNI (ZMIANA TYPU NAWIERZCHNI Z S49 NA S60E1) NA MOSTOWNICACH DREWNIANYCH LINII KOLEJOWEJ NR 33 KUTNO – BRODNICA
W KM 47,621 WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ”

SIWZ
Ogłoszenie
Zał. 1 RCO

Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 4 Wzór umowy
Zał. 5 Projekt Wykonawczy

Zał 6 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania

Data publikacji ogłoszenia: 13.04.2018r
Termin złożenia ofert: do godz. 10.00 dnia 23.04.2018r
Termin otwarcia ofert: godz. 12.00 dnia 23.04.2018r