POCZTA    |   
    • Polski
 

Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn.
„Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 43 na odc. Czeremcha – Wysokolitowsk wraz ze stacją Czeremcha w ramach zadania: „Likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych i wykonanie robót uzupełniających na liniach 31, 32 i 43 wraz ze stacją Czeremcha realizowanego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej””

Informacja o zmianie w SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – PFU

Załącznik nr 2 – RCO

Załącznik nr 3 – Ośwadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowani…

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Data publikacji ogłoszenia: 11.04.2018r
Termin złożenia ofert: do godz. 12.00 dnia 18.04.2018r
Termin otwarcia ofert: godz. 8.00 dnia 19.04.2018rOgłoszenie o wynikach postępowania zakupowego