POCZTA    |   
    • Polski
 

Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Wykonanie robót w zakresie remontu wiaduktu kolejowego położonego na linii nr 014 Łódź Kaliska – Tuplice w km 341,608 w m. Żagań oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami geodezyjnymi niwelety toru”
Data publikacji ogłoszenia: 05.06.2018r
Termin złożenia ofert: do godz. 10.00 dnia 12.06.2018r
Termin otwarcia ofert: godz. 10.15 dnia 12.06.2018r


OGŁOSZENIE
SIWZ
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania
Załącznik nr 6 – wzór umowy
Rozbicie Ceny Ofertowej
Projekt wykonawczy.zip.001
Projekt wykonawczy.zip.002
Projekt wykonawczy.zip.003

Informacja o wynikach postęopowania