Warunki zamówienia

1. Niniejsze Ogólne Warunki Zamówień mają zastosowanie do zamówień składanych przez Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o., zwaną dalej „Zamawiającym” i dotyczą zakupu lub/ i dostawy materiałów, surowców, części, prefabrykatów, wyrobów lub urządzeń, zwanych dalej „towarem”, przez podmiot trzeci zwany dalej „Dostawcą” lub „Sprzedawcą”
2. Każda z dokonywanych transakcji posiada przypisany numer zamówienia, który to numer należy podać na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i dostawy, fakturze, dokumencie WZ, protokole odbioru oraz wszystkich innych dokumentach związanych z zakupem.
3. Dostawca oświadcza, że zakupywane towary są wolne od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, a w szczególności ich produkcja, lub dostawa dla Zamawiającego nie naruszyła praw do patentu, wzoru użytkowego, znaku towarowego, czy innych autorskich praw majątkowych.
4. Dostawca gwarantuje iż posiada odpowiedni potencjał techniczny, organizacyjny i finansowy dający rękojmię należytego wykonania zamówienia na rzecz Zamawiającego.
5. Dostawca bez dodatkowego wezwania zobligowany jest dostarczyć dla Zamawiającego wszelkie posiadane przez siebie a wymagane przepisami prawa a także przepisami PKP PLK S.A dokumenty jakościowe swoich wyrobów lub dostarczanego towaru.


2. WARUNKI ZAMÓWIEŃ I DOSTAW


1. Zamówione towary zostaną dostarczone przez Dostawcę do miejsca wskazanego w zamówieniu. Dostawa może zostać nieodebrana, jeżeli nie przekazano kompletu dokumentów wskazanych w złożonym zamówieniu.
2. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z każdego opóźnienia, utraty lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją wysyłki.
3. Dostawę zamówionego towaru uważa się za wykonaną jeżeli zostanie potwierdzony jego odbiór przez pracownika Zamawiającego, bez żadnych uwag i zastrzeżeń w stosunku do jakości i ilości dostarczonego towaru a także zgodności z zamówieniem w szczególności w zakresie wymaganych
dokumentów jakościowych.
4. Zamawiający ustala odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia przez Dostawcę w formie kar umownych w wysokościach 0,15 % wartości zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub w wysokości 30% wartości zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z winy Dostawcy.
5. W przypadku opóźnień w dostawie z winy Dostawcy lub nie wykonaniu przez Dostawcę obowiązków wynikających z zawartej umowy lub udzielonego zlecenia lub zamówienia, Zamawiający ma prawo:
a) wystosować pisemne żądanie wykonania umowy dostawy;
b) w uzasadnionych przypadkach zlecić na koszt i ryzyko Dostawcy dostawę od podmiotu trzeciego;
c) w uzasadnionych przypadkach odstąpić od zlecenia, umowy z winy Dostawcy;
d) W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z uprawnienia naliczenia kar umownych, a naliczona kara nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych;
7. Realizacja dostaw w dni wolne od pracy wymaga odrębnych uzgodnień z Zamawiającym.
8. Sprzedawca na swój koszt i ryzyko dokonuje załadunku Towarów wymienionych w rozdz. 1 ust.1 ,
chyba, że zamówienie lub umowa przewiduje inaczej.


3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TOWAR ORAZ WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI


1. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Towarów ponosi Sprzedawca do chwili dokonania
odbioru przedmiotu dostawy przez Zamawiającego.
2. Okres gwarancji biegnie od dnia wskazanego w zamówieniu. Odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zawiadomi Dostawcę o stwierdzonych wadach brakach lub/ i usterkach dostarczonych towarów. Wady stwierdzone przy odbiorze towarów i w okresie gwarancji Dostawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. W przypadku korzystania przez Zamawiającego z uprawnień płynących z udzielonej gwarancji, do czasu jej rozpatrzenia przez Dostawcę i wymienienia towaru na nowy, lub usunięcia braków formalnych np. w przypadku braku dokumentów jakościowych lub braków ilościowych w dostawie przez Dostawcę, Zamawiający może wstrzymać do czasu załatwienia sprawy płatność na rzecz Dostawcy.
4. Dostawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia kartę gwarancyjną.
5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Dostawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Okres udzielonej przez Dostawcę rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji.
6. Dostawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Towaru z zamówieniem, oraz dokumentacją, jakościową i zobowiązuje się wydać Towar w stanie wolnym od wszelkich wad
7. Usunięcie wad fizycznych w ramach gwarancji polegać będzie według wyboru Zamawiającego na naprawie wadliwego produktu lub wymianie produktu na wolny od wad.


4. TERMINY DOSTAWY


1. Terminy dostaw są terminami wskazanymi w zamówieniu i oznaczają termin dostarczenia towaru na wskazane w zamówieniu miejsce dostawy. Terminów tych należy ściśle dochowywać.
2. Dostawca zobligowany jest potwierdzić termin dostawy.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności powodującej zagrożenie nie dotrzymania terminu dostawy, Dostawca ma obowiązek podać pisemnie przewidywany okres opóźnienia i przyczyny jego powstania. Brak przekazania informacji przez Dostawcę daje uprawnienie dla Zamawiającego do odstąpienia od zamówienia, dostawy lub umowy na zakup, dostawę towarów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części zamówienia nie zrealizowanego w terminie określonym w zamówieniu bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub ceny umownej.
5. W przypadku niedochowania przez Dostawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Dostawcy terminów dostawy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zamówienia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania zamówienia.
6. Punktu 4 nie stosuje się, w przypadku, gdy zachodzi siła wyższa.
7. Dostawca, który podlega działaniu siły wyższej, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni od daty uzyskania informacji o niej, powiadomić drugą stronę o rodzaju i zasięgu tej siły a także przewidywanym okresie jej trwania. Za siłę wyższą uważa się wydarzenie nadzwyczajne lub nieprzewidywalne utrudnienie w handlu, a także w produkcji, któremu żadna ze stron umowy nie była w stanie zapobiec, w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, bunty o charakterze wojennym, pożary, strajki, powstania, działania organów rządowych, samorządowych (np. embargo i/lub zakazy importu/eksportu), awarie parku maszynowego Dostawcy oraz brak możliwości załadunku towarów suwnicą w przypadku nieodpowiednich warunków pogodowych.


5. PRZEDMIOT DOSTAWY


1. Przedmiot dostawy musi zostać dostarczony zgodnie z treścią zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami prawa, przepisami PKP PLK S.A na co Dostawca dostarczy niezbędne dokumenty, atesty i certyfikaty wraz z dostawą zakupionych towarów.


6. PROCEDURA REKLAMACYJNA


1. Zamawiający ustala następującą procedurę reklamacyjną :
a) Zawiadomienie Dostawcy o wadach towarów powinno zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz dokładny termin i miejsce oględzin komisyjnych. Termin ten musi zostać przekazany Dostawcy z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych przed planowaną data oględzin.
b) Niestawienie się Dostawcy w miejscu i czasie wyznaczonym na dokonanie oględzin jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
c) Po zbadaniu reklamowanego produktu przez przedstawicieli Zamawiającego, zostanie sporządzony protokół, w którym przedstawiciel Dostawcy zamieści informację, czy uznaje zgłoszoną reklamację, a jeśli tak to w jakim zakresie.
d) Dostawca zobowiązany jest w okresie trwania gwarancji do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad fizycznych poprzez ich naprawę. W przypadku niemożności usunięcia wad, Sprzedawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych towarów na wolne od wad. Wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą wadliwych towarów ponosi Dostawca.
e) Zamawiający i Dostawca mogą poddać reklamowany produkt badaniu przez niezależnego eksperta na koszt tej Strony, której racje nie zostały w takim badaniu uznane. Opinia eksperta będzie dla stron wiążąca.


7. WARUNKI PŁATNOŚCI


1. Zamawiający stwierdzając zgodność dostarczonych towarów i faktury ze specyfikacją i warunkami dostawy, dokona płatności na rzecz Dostawcy w formie przelewu na konto Dostawcy wskazane na fakturze w uzgodnionym umownie terminie lub w terminie wskazanym na zamówieniu lub fakturze
vat.
2. Podstawą wystawienia faktury vat jest protokół bezusterkowego odbioru, dokument WZ lub inne potwierdzenie odbioru towaru wolnego od wad potwierdzone przez Zamawiającego.


8. WARUNKI POUFNOŚCI


1. Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji dotyczących Zamawiającego otrzymanych, lub uzyskanych w związku z prowadzoną współpracą i realizacją zamówienia, a które nie są powszechnie i legalnie dostępne (dalej „Informacje Poufne”). W szczególności dotyczy to nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, a także warunków współpracy wzajemnej oraz danych o rozliczeniach finansowych, cenach produktów lub zastosowanych rabatach.
2. Obowiązek określony powyżej w pkt. 1 odnosi się do wszelkich informacji poufnych, niezależnie od tego, czy Dostawca otrzymał je bezpośrednio od Zamawiającego czy też za pośrednictwem osób współpracujących bądź też osób trzecich.
3. Przekazanie jakiejkolwiek osobie trzeciej informacji poufnych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Zobowiązanie dotyczące poufności jest skuteczne zarówno w trakcie trwania zamówienia, jak i jeden rok po jego zakończeniu.


9. DODATKOWE POSTANOWIENIA


1. W przypadku rozszerzenia zakresu zamówienia Dostawca dostarczy towary dodatkowe lub zamienne na warunkach handlowych mających zastosowanie przy realizacji danego zamówienia (ceny jednostkowe, rabat).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu części przedmiotu zamówienia oraz ograniczenia jego zakresu. Ewentualny zwrot części przedmiotu zamówienia lub ograniczenie jego zakresu nastąpi przy zastosowaniu cen jednostkowych przyjętych przy realizacji danego zamówienia.
3. Dostawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z towarami, częściami i materiałami dostarczonymi na podstawie patentu, licencji lub wzorów zastrzeżonych. W przypadku postępowania prowadzonego w odniesieniu do takich roszczeń, Dostawca zapewni bezpośrednią obronę Zamawiającego na swój koszt.
4. Dostawca nie może przenosić wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków zamówienia.

 10. SPRAWY SPORNE


1. Zamawiający i Dostawca będą dążyć do rozwiązania wszelkich sporów, które mogą powstać w związku ze złożeniem i realizacją zamówień, na drodze wzajemnych negocjacji. Jeżeli nie osiągnięty zostanie kompromis, wszelkie spory, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy. Stosunek prawny powstały na podstawie zamówień podlega prawu polskiemu.


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część zamówienia złożonego u Dostawcy przez Zamawiającego. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności decydujące znaczenie ma treść zamówienia.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Ogólnych Warunków Zakupu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.


Regulamin udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp z o.o
Ogólne Warunki Zamówienia – do pobrania i podpisania

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.