Zapytanie ofertowe NZLD 187/04/22 zapewnienie materiałów w ramach realizacji zadania: remont przepustu w km 216,700 lk 14

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńska 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zapewnienie materiałów w ramach realizacji zadania:

„Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem materiałów niezbędnych dla inwestycji: remont przepustu w km 216,700 linii 14 Łódź Kaliska – Tuplice”

 

Termin składania dokumentów 08.04.2022 godzina 10:00

Transport materiału po stronie Zamawiającego.

Termin realizacji dostaw będzie ustalany z kierownikiem robót i będzie obejmował okres od wystawienia zlecenia do 10.06.2022.

 

Załączniki:

OPZ

Oświadczenie wykonawcy

PRZEDMIAR ROBÓT

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik 1

Zał.1 do OPZ -216,700 - przepust